4 Skäl till varför du bör välja förnybar el

Du kanske har hört att det är fler och fler företag byter till förnybar energi, men varför? Det finns många anledningar till att du bör överväga att byta – det mest uppenbara är att du minskar ditt koldioxidutsläpp.

Men egentligen handlar det inte bara om miljöfördelarna. Utan det finns många andra anledningar till varför du bör skifta om till förnyelsebart el. Vilket du kommer att lära dig om i den här korta artikeln.

1. Du sparar pengar

Det finns en förutfattat uppfattning om att fossilfri el är dyrt. Men det kan inte vara längre från sanningen. I själva verket har kostnaden för att producera el från förnybara källor har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Tack vare den minskade produktionskostnader och en ökad effektivitet har förnyelsebar energi blivit ett allt mer konkurrenskraftigare elförsörjnings alternativ.

I vissa fall kan du även tjäna pengar på att ha solenergi på ditt tak. Till exempel kan du sälja överskottselen till elnätet och få pengar av elbolaget!

2. Ta ansvar om miljön

En av de främsta anledningarna till att välja att använda förnybara energikällor framför fossila är att det är bättre för miljön. Under årtionden har vi levt över våra tillgångar på jorden och för att vända utvecklingen behöver varje individuell människa ta sitt ansvar. Förnyelsebara energikällor producerar el som genererar mindre föroreningar. Samtidigt som de använder resurser som finns i naturen och är helt obegränsade.

3. Minska ditt koldioxidutsläpp

Fossila bränslen avger föroreningar och har höga koldioxidutsläpp som medför till den globala uppvärmningen. Medan förnybara energikällor som sol, vind, vattenkraft och geotermisk kraft släpper ut avsevärt mindre koldioxid. Ett sätt att minska ditt koldioxidavtryck är alltså att använda förnyelsebar energi. Faktum är att EU-länderna har som mål att minska utsläppen av växthusgaserna med minst 55 % innan 2030 och detta ska göras genom att dels öka andelen av förnybar energi med minst 32 % inom EU.

4. Du får en stabil strömförsörjning

Tillgängligheten till förnybara resurser kommer bara fortsätta att öka i takt med att forskare hittar mer effektivare sätt att utnyttja kraften i dem. Men en av de största utmaningarna i dagens värld är elens instabilitet. Förnybara energikällor ger förhållandevis en stabil elförsörjning eftersom de kan producera ren ström av något som finns i obegränsat antal och aldrig kommer att ta slut.

Allt du behöver veta om förnyelsebara energikällor i 2021

El från förnybara energikällor är en hållbar lösning som kan bidra till att minska koldioxidavtrycket. Under de senaste åren har allt fler privatpersoner och företag upptäckt fördelarna med att använda förnyelsebara energikällor framför de icke förnyelsebara energikällorna.

I den här artikeln kommer vi att täcka allt du behöver veta om förnybar energi: vad det är, hur det fungerar och viktigast av allt: vilka är de vanligaste typer av förnyelsebara energikällorna i Sverige.

Vad är förnyelsebara energikällor?

Förnybar el blir en alltmer populär energikälla runt omkring i världen eftersom den inte producerar växthusgaser. Idag står förnybara energikällor för hälften av energiproduktionen i Sverige medan globalt sätt produceras nästintill 80 % av elen istället från fossila bränslen.

Några förnyelsebara källor är till exempel vattenkraft, vindenergi, solenergi, vågenergi, och biomassa. En gemensam nämnare mellan alla dessa elkällor är att de har sitt ursprung från solen då flertalet processer på jorden påverkas av solens strålar. Till exempel driver solenergi vattnets kretslopp, ser till att vindar och regnmål skapas och att genom fotosyntesens växter fångar in energin i solens strålar och lagrar den i sin biomassa.

Vanliga förnyelsebara energikällor i Sverige

De vanligaste förnyelsebara energikällor är: sol, vind, vattenkraft och geotermisk energi. Men det finns även andra former av förnyelsebara energikällor som ännu inte är kommersiellt hållbara. Således går vi enbart igenom de vanligare förnyelsebara energikällorna nedan.

Solkraftverk

Solkraftverken omvandlar solens energi till elektricitet. Den har flera solpaneler som absorberar ljus och omvandlar den till små elektroner som används för att producera el. Vanligtvis är solpanelerna kopplade till en växelriktare, som ändrar spänningen och omvandlar likströmmen till så kallad växelström och därefter vidare till elnätet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk är enheter som omvandlar rörelseenergi från vind till el. I vindkraftverket finns det en turbin som roteras med hjälp av vinden. Detta medför till att en axel – som även är kopplad till en generator- snurrar. Vilket i sin tur genererar el. Vanligtvis hittar du vindkraftverk i olika vindkraftsparker, men ibland används den som ett slags reservkraft eller som ett komplement till en vanlig strömkälla.

Geotermisk energi

Geotermisk energi är processen att utvinna värme från jordens inre. Oftast sker det genom pumpa ned vatten eller något annat kylmedium i ett borrat hål i berggrunden. Detta blir sedan uppvärmt i berggrunden och pumpas runt genom en slags värmepump (som ser till att värme energin blir utvunnet och överfört till ett värmesystem). I detta sammanhang är bergvärme ett vanligt exempel i Sverige.

Vattenkraft

Vattenkraftverk fungerar genom att omvandla rörelseenergin till el. När kraftverket öppnar sina luckor i dammen leds vattnet genom tunnlar till en turbin. Som i sin tur med sina skovelformade blad snurrar runt av vattnets kraft. Tack vare generatorn som är kopplad till turbinen kan rörelseenergin bli omvandlad till el.

Fossilfri och förnybar el – Vad är skillnaden?

Idag erbjuder majoriteten av elbolagen i Sverige el från både fossilfria och förnybara energikällor. Samtidigt som det är ett hett ämne med diskussioner från politiskt håll åt att bland annat lägga ned kärnkraftverken i Sverige. Men vad är egentligen fossilfri och förnybar energi och varför är det så viktigt att ställa om?

Skillnaden mellan förnybar och fossilfri el

Det finns stora skillnader mellan icke-förnyelsebara och förnybara elkällor. Du behöver inte gå längre än att titta på ordet. För ordet förnybar kan definieras som något som ”kan förnyas eller ersättas utan att minska, ta slut eller äventyra dess existens”. I kortare termer är alltså förnybar el något som genereras av naturliga processer som aldrig tar slut. Medan icke-förnybara energikällor kommer från något som så småningom att ta slut med tiden.

Förnybar el kan utnyttjas från olika källor som vindkraft, solenergi, vattenkraft och geotermisk energi. Vilket alla är elkällor som har oändligt med naturresurser och som alltid kan fyllas på naturligt. Medan icke-förnybara energikällor som till exempel olja och naturgas är bränslen som tar miljontals år för jorden att bilda – och således kommer att ta slut om vi använder dem för snabbt.

Varför du bör ställa om till förnybar el

Att byta till förnybar el är en av de bästa sakerna du kan göra för att bekämpa klimatförändringar. Förnybara energikällor är miljövänliga och fördelaktiga för miljön. Men i själva verket handlar det om så mycket mer. Under den senaste tiden har priserna för förnyelsebar el gått ned och är billigare än någonsin. Vilket innebär att det aldrig varit enklare att ställa om till grön energi eftersom det både har blivit mer pålitligt och prisvärt!

Kärnkraft och dess roll i energins framtid

Kärnkraft, precis som alla andra energiformer, har sina fördelar och nackdelar. Men med den ökande efterfrågan på fler energikällor kan det inte förnekas att det är ett av de bättre alternativ än andra typer av fossila bränslen.

Men varför är det fallet? Det och lite annat går vi igenom i den här artikeln.

Vad är kärnkraftverk

Kärnkraftverken generera värmeenergi och utvinner el genom att använda kärnreaktioner. För att utvinna el i reaktionerna behöver de ett radioaktivt material som kallas för uran. Själva utvinnings processen kallas för kärnklyvning. Enkelt förklarat innebär processen att atomer av en typ bryts isär för att bilda nya atomer med en annan typ. Allt detta görs i en kärnreaktor som alltså genererar värme genom den energin som frigörs i fördelningsprocessen.

Varför har kärnkraftverken en viktig del i elförsörjningen?

Kärnkraft är en av de mest pålitliga energikällorna vi har idag. Det är också relativt rent och släpper ut endast små mängder koldioxid i atmosfären. Den har en viktig del i elförsäljningen eftersom kärnbränsle har en mycket hög energitäthet och således ett effektivt sätt att generera stora mängder energi. Faktum är att det är en av de få utsläppsfria energikällor som kan leverera el oavbrutet, oavsett vilken årstid eller tidpunkt det är på dygnet.

Därför är kärnkraftverk ett hett diskussions ämne

Kärnkraft har funnits i cirka 60 år nu och många anser att de är ett av de bättre alternativen för vår elförsörjning. I största grad eftersom den inte anses vara lika skadlig för miljön som andra typer av elproduktion, såsom kolkraftverk.

Men det är samtidigt är det ett ett kontroversiellt och populärt ämne både på politiskt och personligt plan. Så vad är egentligen fördelarna- och nackdelarna? Det kommer du att lära dig i den här korta artikeln.

Fördelar med kärnkraftverk

Kärnkraft är en av de mest pålitliga energikällorna på jorden. Samtidigt är det en energikälla som inte producerar några växthusgaser, vilket skiljer sig från andra fossila energikällor som kol och naturgas. Sist men inte minst förlitar sig kärnkraftverk inte på vakren solljus eller vind. Således är den inte beroende av skiftande väderförhållanden och kan anses som en pålitlig energikälla i länder med ett oförutsägbart klimat.

Nackdelar med kärnkraftverk

Men det finns även flera nackdelar. Till exempel är kärnkraftverk dyra att konstruera, bygga och underhålla. Faktum är att de kostar så mycket som 45 miljarder kronor att renovera av Sveriges kärnkraftverk. Dessutom så producerar kärnkraften ett radioaktivt avfall som är extremt farligt för både människor och planeten. Vilket gör att säkerheten kring avfallshanteringen är extremt viktigt.

Allt du behöver veta om kolkraftverk

Kolkraft är den vanligaste formen för elproduktion i världen och står för mer än 40% av all elproduktion globalt. I den här artikeln kommer att täcka allt från vad kolkraft är, hur det fungerar och vilka utmaningar kolkraftverk står inför idag.

Vad är ett kolkraftverk?

Kolkraft har varit det dominerande bränslet för elproduktion i över ett sekel och står för över 40% av världens totala elproduktion där Asien står för 80% av kolanvändningen.

De är vanligtvis stora, långa byggnader med skorstenar och är byggda nära en kolgruva. I ett kolkraftverk genereras el från värmen som kommer från förbränningen av kolet och förångat vatten. Ångan driver genom en så kallad ångturbin som i sin tur är anslutna till generatorer som alstrar elektricitet.

Vilka utmaningar har kolkraftverk idag?

Kraftverk som använder kol som sin primära bränslekälla står inför ett antal utmaningar, inklusive byggkostnaden, det höga priset på kol och dess negativa inverkan på miljön.

  • Byggkostnaden – Byggandet av ett kolkraftverk kan bli dyrt och är baserad på anläggningens typ och storlek, platsen och de tekniska kraven. Till exempel kommer ett kraftverk som byggs på en kustnära plats kommer att stå inför högre kostnader än ett som byggs på landsbygden.
  • Priset på råvaran – Priset på kol är högt och i många länder har det ökat de senaste åren. Ju större kostnaden är för råvaran, desto dyrare blir det att producera elen.
  • Negativ inverkan på miljön – Vid förbränning av kol frigör kolkraftverken koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och andra luftföroreningar som är skadliga för miljön och människor som bor i närheten av kraftverken. Med tanke på dess negativa inverkan på miljön har allt fler länder slutat att använda kolkraftverk.

Allt om kolkraftverkens fördelar och nackdelar

Kolproduktion är en viktig industri för att upprätthålla många länders växande ekonomi. Även om kolkraftverken har ett negativt ryckte över dess inverkan på klimatet så finns det olika fördelar med produkten. Vilka är dessa och vad är nackdelarna? Vi går igenom det i den här korta artikeln.

Vad är fördelarna med ett kolkraftverk?

Kolkraftverk är en elkälla som kan ge stora fördelar. Det är en beprövad, pålitlig form för energiproduktion och de fortsätter att vara ett livsviktigt alternativ för många länder. Den främsta fördelen med kolkraftverk är att den producerar en relativt billig energi och stabil elförsörjning till en låg kostnad. Dessutom avger ett kolkraftverk också mindre utsläpp av växthusgaser än naturgas och oljeverk.

Vad är nackdelarna med ett kolkraftverk?

Kolkraftverken har dock många nackdelar. Bland annat måste man hålla anläggningen i drift i minst 50 år för att få tillbaka kostnaden för att bygga den. En annan stor nackdel är att denna typ av energiproduktion avger skadliga växthusgaser som orsakar klimatförändringar. Till exempel släppte det polska kolkraftverket Belchatow ensamt ut 32 miljoner ton koldioxid i 2019. Men utöver det leder kolkraftverk också till luftföroreningar som kan orsaka till hälsoproblem för människor som bor nära kolgruvor eller kraftverk.